Druhy poistenia

Účelom poistenia schopnosti splácať úver je ochrániť Vás a Vašich blízkych pred dôsledkami nečakaných životných udalostí, ktoré môžu spôsobiť Vašu platobnú neschopnosť.

Poskytujeme Vám možnosť poistiť riziko možných budúcich problémov, ktoré by mohli ohroziť vašu schopnosť splácať úver. K poisteniu je možné pristúpiť súčasne s uzavretím úverovej zmluvy.

Výhody poistenia:

 • bez skúmania zdravotného stavu ako podmienky pre pristúpenie k poisteniu
 • úhrada celej mesačnej splátky alebo zostatku úveru poisťovňou v prípade poistnej udalosti
 • poistné plnenie v prípade práceneschopnosti už po 30 dňoch trvania
 • poistné plnenie v prípade hospitalizácie už od 4-tého dňa trvania
 • za každý deň hospitalizácie hradí poisťovňa až 20 % z mesačnej splátky po dobu 30 dní
 • poistený ste počas celej doby splatnosti úveru

Druhy poistenia

 • Poistné krytie
  Smrť
  Ak nastane úmrtie z dôvodu úrazu alebo choroby, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.
  Trvalá invalidita
  Ak Vás v dôsledku úrazu alebo choroby poisťovňa uznala za úplne trvale invalidnú osobu, po dni začatia poistenia a pred dňom ukončenia poistenia.
  Práceneschopnosť
  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej pracovnou neschopnosťou poisteného vznikne vtedy, ak pracovná neschopnosť poisteného trvá nepretržite aspoň 30 dní.
  Hospitalizácia
  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej hospitalizáciou poisteného vzniká od 4. dňa trvania hospitalizácie poisteného v dôsledku úrazu, maximálne počas hospitalizácie trvajúcej 30 dní za jednu poistnú udalosť.
  Strata zamestnania
  Nárok na plnenie z dôvodu poistnej udalosti spôsobenej nedobrovoľnou stratou zamestnania poisteného vznikne, ak poistený v čase vzniku poistnej udalosti pracoval ako zamestnanec nepretržite minimálne 12 mesiacov, pričom jeho pracovný úväzok bol dlhší ako 25 hodín týždenne, a ak uplynula čakacia lehota v dĺžke 60 dní a pokiaľ nezamestnanosť poisteného trvá nepretržite aspoň 60 dní.
  Mesačný príplatok
 • Balík A
  Smrť
  Trvalá invalidita
  Práceneschopnosť
  Hospitalizácia
  Strata zamestnania
  Mesačný príplatok od 0,5% istiny
 • Balík B
  Smrť
  Trvalá invalidita
  Práceneschopnosť
  Hospitalizácia
  Strata zamestnania
  Mesačný príplatok od 0,7% istiny

Poistenie je určené pre klientov, ktorí v čase žiadosti o spotrebiteľský úver:

 • majú menej ako 62 rokov
 • nebol im priznaný a nepoberajú invalidný ani starobný dôchodok
 • nie sú v pracovnej neschopnosti
bezplatná infolinka
0800 700 100